Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia 

OGŁASZA NABÓR

do klasy pierwszej cyklu 6-letniego

i klasy pierwszej cyklu 4 letniego.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który  w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 3. Absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do szkoły obowiązuje  badanie przydatności takie samo, jak innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ma kandydat.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
 • wniosek ( dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej )
 • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat –  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
 • świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów zdających do klas wyższych)

Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego przesłuchania wstępne.

BADANIE PRZYDATNOŚCI

 1. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele PSM I st. w Pyrzycach.
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie ze szczególnym uwzględnieniem intonacji, słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu, predyspozycji psycho-fizycznych do gry na wybranym instrumencie i obejmuje wykonanie przez wszystkich kandydatów takich samych zadań: powtórzeniu głosem pojedynczych dźwięków o różnej wysokości oraz krótkich ciągów melodyczno-rytmicznych, rozpoznaniu trybu współbrzmień (wesołe- smutne), powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyników badań uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 4. Terminy badania: 7 maja oraz 14 czerwca 2024 roku
 5. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki w szkole komisja rekrutacyjna ogłasza w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 6. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2024 2025

SHARE IT:

Comments are closed.