Regulamin korzystania z sali

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL DO ĆWICZEŃ
W PYRZYCKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W PYRZYCACH

§ 1
1. Uczeń może ćwiczyć w salach szkolnych w godzinach, w których nie odbywają się w nich
zajęcia lekcyjne.
2. Osoby nie będące uczniami szkoły muszą mieć indywidualną zgodę Dyrektora na przebywania na terenie szkoły i możliwość ćwiczenia w salach szkolnych.
3. Klucz do sali pobiera się i zdaje w sekretariacie szkoły oraz odnotowuje godzinę wejścia do klasy oraz wyjścia po zakończonym ćwiczeniu. Na prośbę sekretarza szkoły uczeń obowiązany jest zostawić dowód tożsamości.
4. Osoba ćwicząca jest zobowiązana do dbałości o stan wyposażenia sali, w tym o instrumenty muzyczne.
5. Opuszczając salę należy:
a) pozostawić zamknięte okno
b) zgasić światło
c) osobiście oddać klucz w sekretariacie szkoły.

§ 2
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci ćwiczące samodzielnie na terenie szkoły; dziecko winno znajdować się pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Samodzielne ćwiczenie może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia. Rodzic (prawny opiekun) ucznia ubiegającego się o możliwość ćwiczenia w szkole składa podanie wraz z oświadczeniem o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za mienie szkoły, z którego korzysta podczas ćwiczeń.
3. Wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie szkoły.
4. Zezwolenie na korzystanie z sal do ćwiczeń ważne jest na okres jednego roku szkolnego.
5. Sala koncertowa udostępniona jest do ćwiczeń wyłącznie przed egzaminami, koncertami
i konkursami.
§ 3
1. Wprowadza się całkowity zakaz gry na instrumentach (ćwiczenia, rozgrywania, realizacji prób) na korytarzach, klatkach schodowych i w toaletach budynku szkoły.
2. Zabrania się również:
a) wynoszenia kluczy poza teren szkoły
b) przebywania w salach osób postronnych, nie wymienionych w regulaminie
c) niszczenia wyposażenia sal.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia ( zniszczenia, zepsucia) instrumentu szkolnego w sali, do której został pobrany klucz należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły, osobiście lub za pośrednictwem sekretariatu lub osób z obsługi szkoły.
4. Zabrania się pozostawiania instrumentów na terenie szatni szkolnej.
5. Szkoła nie odpowiada za instrumenty pozostawione na korytarzach. Odpowiedzialność materialną za uszkodzenia porzuconego instrumentu ponosi uczeń (rodzice, prawni opiekunowie).
§ 4
1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub korzystania z sal w innym celu niż ćwiczenia na instrumencie, Dyrektor może cofnąć zezwolenie na korzystanie z sal do ćwiczeń.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 roku.

SHARE IT:

Comments are closed.