OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5 , 74-200 Pyrzyce, NIP: 8531477704, tel. 915704219, adres e-mail: psm1.pyrzyce@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodgrzegorzgrenda@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w celu realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w placówce.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 5. Wizerunek i dane osobowe uczniów i absolwentów mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły http://psm.wpyrzycach.pl/, oraz materiałach reklamowych szkoły i stronie szkoły na Facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie internetowej szkoły przez 20 lat, archiwizowane dożywotnio ze względu na historyczny charakter szkoły.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów będą umieszczane także w gazetce szkolnej, na plakatach koncertowych, pomieszczeniach szkolnych oraz kronice w formie papierowej.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 i 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i pełnoletnich uczniów.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustawowy.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Urząd Miasta, CEA, SIO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,P
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Grenda